Bệnh viên da liễu Thanh Hóa - 195 / đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa.

  • SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN DA LIỄU THANH HÓA THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ TUYỂN NĂM 2019

      BỆNH VIỆN DA LIỄU

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 80 /TB - HĐXT

           Thanh Hóa, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức

Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa

         

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Văn bản số: 10436/UBND-THKH ngày 12 tháng  8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP thuộc bệnh viện Da liễu Thanh Hóa năm 2019; Phương án số : 69/PA-BVĐK ngày 20/ 8 /2019 của Bệnh viện Da liễu về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức , cụ thể như sau:

Số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 38, trong đó:

- Vị trí Bác sĩ hạng III :                       08 người

- Vị trí Dược sĩ hạng IV:                     03 người

- Vị trí Điều dưỡng hạng III:               03 người

- Vị trí Điều dưỡng hạng IV:               19 người

- Vị trí Kỹ thuật y hạng III:                  02 người

- Vị trí Kế toán hạng III:                       01 người

- Vị trí Lái xe:                                       01 người

- Vị trí nhân viên Điện nước:                01 người

 (Có Danh sách cụ thể kèm theo)

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Da Liễu thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐTD. 

               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                       ( Đã ký)

 

                      GIÁM ĐỐC

                Nguyễn Bá Hùng

KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

Địa chỉ: 195 Đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa. Hotline: 0966.861.12.12. Tel: 0373.950.302


Copyright © Bệnh viện da liễu Thanh Hóa. Powered by Công Ty Thiết Kế Website tại Thanh Hóa - www.ADTechJSC.com