Bệnh viên da liễu Thanh Hóa - 195 / đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa.

  • PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức Và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng viên chức Và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa


SỞ Y TẾ THANH HÓA

 BỆNH VIỆN DA LIỄU 

        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  69 /PA-BVDL

       Thanh Hoá, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sữa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ văn bản số: 10436/UBND- THKH ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá  về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Da liễu Thanh hóa, Công văn số 1187/SNV-QLCCVC ngày 5/7/2017 của Sơ nội vụ Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa.

Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa xây dựng phương án tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 38 người

 2. Vị trí việc làm cần tuyển:

+ Vị trí Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                                        08 chỉ tiêu;

+ Vị trí Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23)                                        03 chỉ tiêu;

+ Vị trí Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)                                  03 chỉ tiêu;

+ Vị trí Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)                                   19 chỉ tiêu;

+ Vị trí Kỹ thuật viên y hạng IV (V.08.07.19)                                02 chỉ tiêu;

+ vị trí Kế toán viên (06.031)                                                      01 chỉ tiêu;

+ Vị trí Lái xe (LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ): 01chỉ tiêu;

 + Vị trí Nhân viên sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị(LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ):                                                                                01chỉ tiêu.

   3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

    a, Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;  Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b. Yêu cầu về vị trí việc làm :

            b1. Đối với vị trí Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, kỹ thuật viên y, kế toán viên:

             - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): : Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng)

  - Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

  - Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

- Kỹ thuật viên y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

            - Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

 

-Về trình độ ngoại ngữ:

            + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

            + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học)

b2. Đối với vị trí lái xe.

- Là công dân nam giới Việt Nam có địa chỉ thường trú trên địa bàn thành phố Thanh hóa hoặc cách Bệnh viện Da liễu Thanh hóa không quá 20km;

- Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên;

- Tuôi đời từ 18 đến 50 tuổi;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống;

- Có sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính.

b3. Đối với vị trí Nhân viên sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị

- Có bằng trung cấp nghề kỹ thuật điện nước trở lên;

- Có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống;

- Có sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính.

 

            II. HÌNH THỨC ,NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN :

   1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

   1.1. Đối với vị trí bác sĩ, điều dưỡng, dược, kỹ thuật viên. Kế toán):

   Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

   1.2. Đối với vị trí lái xe, nhân viên sữa chữa điện nước, bảo trì thiết bị:

Áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ. trong đó căn cứ vào các tiêu chí như : trình độ văn hóa, bằng nghề, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các yêu cầu khác tại điểm b2, b3, khoản 3, mục 1 của phương án này. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể sát hạnh bằng phỏng vấn trực tiếp.

  2. Nội dung xét tuyển viên chức ( đối với vị trí bác sĩ, điều dưỡng, dược, kỹ thuật viên. Kế toán):

  Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

  2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, gồm 4 câu:

              + Câu 1: Kiến thức chung về  luật. ( 30 điểm)

+ Câu 2: Kiến thức chung về lĩnh vực ngành và pháp luật về y tế . ( 30 điểm)

+ Câu 3: Kiến thức liên quan về vị trí việc làm cần tuyển. ( 30 điểm)

+ Câu 1: Câu hỏi mở. ( 10 điểm)

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh ( kể cả thời gian bốc đề và chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển tròng kỳ xét tuyển viên chức:

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên. Trong đó:

- Ưu tiên xét tuyển trước đối với người có thời gian hợp đồng lao động tại bệnh viện từ ngày 27/7/2015 trở về trước, có năng lực, chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

-  Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3 Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại điểm 3 khoản 4 điều 2 nghị định số 161/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được  bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: thời gian 30 ngày kể từ ngày  21/8/2019  đến  ngày 19/ 9/ 2019 ( buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Tổ chức, Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa, 195 Hải Thượng lãn Ông, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Số điện thoại liên lạc: 02373950502.

6. Lệ phí xét tuyển.

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN.

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sữa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; và các quy định có liên quan của Nhà nước, cụ thể như sau:

Bước 1. Căn cứ kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Phòng Tổ chức hành chính tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện ban hành Phương án tuyển dụng và thông báo công khai trên phượng tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở y tế Thanh hóa, đồng thời niêm yết tại  Bệnh viện Da liễu Thanh hóa cho đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển. Nội dung thông báo về chỉ tiêu, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu ( hồ sơ) đăng ký dự tuyển.    

Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, Giám đốc Bệnh viện Da liễu quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Thành phần hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại điều 6, nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, tại điều 6, Quyết định số: 1942/QĐ –UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm:

   1. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Bệnh viện;

   2. Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Bệnh viện;

   3. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác tổ chức cán bộ của Bệnh viện;

   4. Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

-         Hội đồng xét tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban gồm: Ban giúp việc; Ban kiểm tra sát hạnh; Ban giám sát kỳ xét tuyển. Nhiệm vụ, quyền hạn của các ban này thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 6 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Bước 3. Ban kiểm tra, sát hạch có trách nhiệm xây dựng danh mục, nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ xét tuyển; đồng thời xây dựng đề phỏng vấn, thực hành theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề theo chế độ tài liệu “ Mật”.

Kiểm tra, sát hạnh bằng hình thức phỏng vấn. Nội dung ôn tập sẽ được công khai trên trang điện tử của Sở y tế, các thí sinh đăng ký dự tuyển tra cứu trên địa chỉ:http://ytethanhhoa.gov.vn.

Bước 4. Chuẩn bị tổ chức xét tuyển:

1. Chậm nhất là 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, phải gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập( nếu có) và địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển;

2. Trước ngày tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển gồm:

Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét tuyển: Danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn; danh sách để thí sinh ký xác nhận sau khi phỏng vấn; mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn; mẫu biên bản bàn giao kết quả phòng vấn; mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển và mẫu biên bản khác có liên quan.

Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra sát hạch; bộ phận phục vụ kỳ xét tuyển. Thẻ của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng xét tuyển, Trưởng Ban Kiểm tra sát hạch in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ các thành viên khác chỉ in chức danh.

Bước 5. Tổ chức xét tuyển.

1.Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

2. Khi chấp điểm phỏng vấn các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệnh nhau từ 5 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra, sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham giam chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệnh nhau từ 10 điểm trở lên  thì Trưởng ban kiểm tra, sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.

Bước 6. Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn.

1. Kết quả chấm điểm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của trưởng ban kiểm tra sát hạch;

2. Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét tuyển;

Việc bàn giao kết quả phỏng vấn, thực hành phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên ban giám sát.

3. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển;

4. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổng hợp báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

Bước 7. Thông báo kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.

1.Chậm nhất là sau 10 ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng. Bệnh viện niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Sở y tế.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

3. Tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức, gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng về Sở Y tế để phối hợp với Sở Nội Vụ thẩm định, phê duyệt.

4. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển, Giám đốc Bệnh viện quyết định tuyển dụng và thông báo công khai cho thí sinh được biết về thời gian và địa điểm để người trúng tuyển xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

5. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyển tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo)

-  Trang tin điện tử Sở y tế ( Đăng tin)                                                                                Đã ký

-          Lưu VT, TCHC.                                         

                                                                                                                                 Nguyễn Bá Hùng
 

KẾT NỐI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

Địa chỉ: 195 Đường Hải Thượng Lãn Ông - P. Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa. Hotline: 0966.861.12.12. Tel: 0373.950.302


Copyright © Bệnh viện da liễu Thanh Hóa. Powered by Công Ty Thiết Kế Website tại Thanh Hóa - www.ADTechJSC.com